ประชุมเตรียมการรับการประเมิน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

IMG_9934 IMG_9935 IMG_9936 IMG_9937 IMG_9938 IMG_9939 IMG_9940 IMG_9941 IMG_9942

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช   นิสังกาศ      กำกับ

วุฒิศักดิ์   พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร      อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา