การประชุมสัมมนาวิชาการเสนอผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ปี2558

สพฐ. จะจัดประชุมสัมมนาวิชาการเสนอผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 25 – 27 ก.ค. 58  ณ โรงแรมอะเครียติค พาเลซ กรุงเทพฯ  ซึ่งเน้นการนำเสนอกิจกรรมดังนี้

1. ผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558

2. ผู้ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2558

บุคลาการในสังกัดที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาให้สมัครเข้ารับการประชุมภายในวันที่  21  ก.ค. 58 ตามแบบใบสมัคร(ดังแนบ ) โดย สพฐ. รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พัก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ทางโทรสาร (02 – 280-5561)  000

ติดต่อเรา