รายงานผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว1596 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 แจ้งให้โรงเรียนดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ

ขอความร่วมมือให้รายงานผลการคัดกรองนักเรียน/รายงานนักเรียนที่อยู่ในสภาวะด้อยโอกาสและยากลำบาก และต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

โรงเรียนใดที่ยังไม่รายงาน ขอให้จัดส่งให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เพื่อสรุปข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ

(ข้อมูลนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ขอให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายด้วย)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา