การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

ความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

ณ ห้องประชุม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

คณะกรรมการนิเทศ

1.นายอรรณพ  ติระวัฒน์  ผอ.ร.ร.บ้านคลองยายอินทร์

2.นายประสาร  พรหมณา  ผอ.ร.ร.บ้านมหาเจริญ

3.นายจรูญ  กำจัดภัย   ผอ.ร.ร.บ้านวังใหม่

4.นางนิธิวดี  ป่าหวาย  ศึกษานิเทศก์ สพป.สก.เขต1

10001001100210031004

 

ติดต่อ สพป.สก.1