โครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องจากอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา

สพฐ.ได้จัดทำโครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องจากอุทกภัยสำหรับสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาอุทกภัยซ้ำซาก                                                                                                     และอยู่ในขอบเขตที่สามารถป้องกันได้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาอุทกภัยดังกล่าว                                                                                                                ดำเนินการ ดังนี้ 1. ศึกษาแนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา 2.ใช้ราคามาตรฐาน รายการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัย                                                                                                   3.จัดทำประมาณการค่าวัสดุตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้งให้จัดส่งแผนผังบริเวณโรงเรียน ระบุขนาดพื้นที่ที่จะก่อสร้าง ภาพถ่ายความเสียหายที่ผ่านมา                                                                              ไม่น้อยกว่า 4 ภาพ ระบุเหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3 ชุด โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแผ่นบันทึกข้อมูล                                                                              เป็นไฟล์excel ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

 

 

ติดต่อเรา