กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวปราณี  คงพิกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :[email protected]

นางทิพย์วรรณ  สุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :[email protected]

นายสากล  พรหมศิริเดช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ : [email protected]

นางนงนุช  สมมิตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :[email protected]

นางจริญา  อาษาวัง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5466

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวอัญชลี  โคตรตา  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5466

อีเมล์ : [email protected]

นางประไพ  ฉายอรุณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 0-3742-5466

อีเมล์ :[email protected]

นางนิธิวดี  ป่าหวาย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :[email protected]

นางสีไพล  พรหมศิริเดช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5466

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวพาภรณ์  เพียรพิสัย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5466

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวอรวรรณ  พิมพ์พระธรรม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5466

อีเมล์ : [email protected]

นางสาววิราศิณี  บุญสงค์

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ : [email protected]

นางบุญตา  ศรีวรวิบูลย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :[email protected]

ว่าที่ร้อยโทวีรศักดิ์  มลิจาร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :[email protected]

นางสาวกรองทอง  วันสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :[email protected]

นางสาวปรีเปรม  เค้าอ้น

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5466

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวฉวีวรรณ  ด้วงใจมา

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ : [email protected]