กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวปราณี  คงพิกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :pranee.ko@sk1edu.go.th

นางทิพย์วรรณ  สุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :tipwan.su@sk1edu.go.th

นางรองรัตน์  ศิริ  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5466

อีเมล์ : rongrat.si@sk1edu.go.th

นายสากล  พรหมศิริเดช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ : sakol.pr@sk1edu.go.th

นางนงนุช  สมมิตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :nongnut.so@sk1edu.go.th

นางจริญา  อาษาวัง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5466

อีเมล์ : jariya@sk1edu.go.th

นางประไพ  ฉายอรุณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 0-3742-5466

อีเมล์ :praphai.ch@sk1edu.go.th

นางนิธิวดี  ป่าหวาย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :nithiwadee.pa@sk1edu.go.th

นางสีไพล  พรหมศิริเดช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5466

อีเมล์ : sriplai.pr@sk1edu.go.th

นางสาวพาภรณ์  เพียรพิสัย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5466

อีเมล์ : paporn@sk1edu.go.th

นางสาวอรวรรณ  พิมพ์พระธรรม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5466

อีเมล์ : orawan.pim@sk1edu.go.th

นางสาวชุติมา แสงสี

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ : chutima.sa@sk1edu.go.th

นางบุญตา  ศรีวรวิบูลย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :boonta.sr@sk1edu.go.th

ว่าที่ร้อยโทวีรศักดิ์  มลิจาร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :weerasak.ma@sk1edu.go.th

นางสาวกรองทอง  วันสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :krongthong.w@sk1edu.go.th

นางสาวปรีเปรม  เค้าอ้น

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5466

อีเมล์ : preeprem.kha@sk1edu.go.th

นางสาวฉวีวรรณ  ด้วงใจมา

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ : chaweewan.d@sk1edu.go.th