การรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ

ด่วนที่สุด 

เรื่อง การรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7 )อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ สพป สก.เขต 1 ได้แจ้งการเปิด- ปิด กพ. 7 อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 20-25 ก.ค. 58 นั้น

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่าข้าราชการครูในสังกัด สามารถเข้าไปตรวจสอบของตนเองได้เท่านั้น ส่วนการแก้ไขและรับรองข้อมูลของนายทะเบียน( โรงเรียน) จะต้องขอให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดระบบให้รับรองอีกครั้ง  แล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 

 

ติดต่อเรา