ขอเชิญครูปฐมวัยประชุม (โรงเรียนเครือข่ายอำเภอเมืองสระแก้ว)

ขอเชิญครูปฐมวัยของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายของอำเภอเมืองสระแก้ว

ประชุมในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

รายละเอียด

ติดต่อเรา