เรื่อง แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ

ตามประกาศโรงเรียนบ้านคลองหาด  สาขาบ้านเขาช่องแคบ   ประกาศ ณ.วันที่  13  กรกฎาคม  2558  เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ  วิชาเอก  คอมพิวเตอร์  รับสมัครตั้งแต่วันที่  13 – 17  กรกฎาคม  2558  ไปแล้วนั้น  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  18  กรกฎาคม  2558  ประเมินสมรรถนะในวันที่  19  กรกฎาคม  2558  โรงเรียนบ้านคลองหาด  สาขาบ้านเขาช่องแคบ  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังต่อไปนี้

1.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  จากเดิม  วันที่  18  กรกฎาคม  2558  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น      วันที่  22  กรกฎาคม  2558

2. ประเมินสมรรถนะ  จากเดิมวันที่  19  กรกฎาคม  2558    ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่  25  กรกฎาคม  2558

3.  ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  จากเดิมวันที่  20  กรกฎาคม  2558  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  วันที่  28  กรกฎาคม  2558

4.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากเดิมวันที่  21  กรกฎาคม  2558  ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่  3  สิงหาคม  2558

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ติดต่อเรา