ส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ – เนตรนารี พร้อมทั้งรายงานการลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต ๑  ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบดำเนินการ
จัดส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ – เนตรนารี  พร้อมกรอกแบบรายงานลูกเสือ – เนตรนารี  ประจำปี  ๒๕๕๘
ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว   เขต ๑  ภายในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘
โดยส่งเงิน ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อออกใบเสร็จต่อไป

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา