ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ออกไปจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.senate.go.th

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา