เอกสารเพิ่มเติม ที่ ศธ 04153/ว2585 ลว 16 ก.ค.58 เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย  IMG_0005

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา