กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางสาวน้ำฝน  ประทีปเด่น

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ : [email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางสาวอรวรรณ  ลิ้มธงชัย

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ :[email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางอร่ามศรี  พราวศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5465

อีเมล์ : [email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางสาวนิตญา   อักษรดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-3742-5465

อีเมล์ :  [email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นายบุญเชิด  นรมาตย์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ :[email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางสาวจิราภา  สันประเทียบ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ : [email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นายอาทิตย์  พรหมธิดา

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ : [email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางสาวสุพรรณ  ดอกทองหลาง

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ : [email protected]

ติดต่อ สพป.สก.1