กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวน้ำฝน  ประทีปเด่น

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวอรวรรณ  ลิ้มธงชัย

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ :[email protected]

นางอร่ามศรี  พราวศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5465

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวนิตญา   อักษรดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-3742-5465

อีเมล์ :  [email protected]

นายบุญเชิด  นรมาตย์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ :[email protected]

นางสาวจิราภา  สันประเทียบ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ : [email protected]

นายอาทิตย์  พรหมธิดา

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวสุพรรณ  ดอกทองหลาง

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ : [email protected]