กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวน้ำฝน  ประทีปเด่น

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ : namfon.pr@sk1edu.go.th

นางสาวอรวรรณ  ลิ้มธงชัย

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ :orawan.li@sk1edu.go.th

นางอร่ามศรี  พราวศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5465

อีเมล์ : aramsri.pr@sk1edu.go.th

นางสาวนิตญา   อักษรดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-3742-5465

อีเมล์ :  nittaya@sk1edu.go.th

นายบุญเชิด  นรมาตย์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ :buncherd.n@sk1edu.go.th

นางสาวสุพรรณ  ดอกทองหลาง

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ : supan.do@sk1edu.go.th

นางสาวกนกวรรณ  งามผ่อง

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ : kanokwan.n@sk1edu.go.th