การตรวจสอบโรงเรียนดีศรีตำบล

แจ้งโรงเรียนดีศรีตำบลในสังกัด จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อรับการตรวจสอบการดำเนินการ

เช่น การจัดซื้อ-จ้าง   การจัดสรรงบประมาณ    ทะเบียนคุมสินทรัพย์

การใช้ประโยชน์ของวัสดุ สื่ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่  แนวทางการทำงานปัญหาและอุปสรรค 

ตามปฎิทินการตรวจสอบดังนี้ ( ผอ.รัชวุฒิ  0909-707-855)

26 พฤษภาคม 2557  รร.บ้านพระเพลิง  รร.วัดพวงนิมิต

27 พฤษภาคม 2557 รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์  รร.บ้านคลองธรรมชาติ

28 พฤษภาคม 2557 รร.ไพรจิตรวิทยา  รร.บ้านเขาแหลม  รร.อนุบาลวังสมบูรณ์

29 พฤษภาคม 2557 รร.บ้านเขามะกา  รร.บ้านคลองผักขม

30 พฤษภาคม 2557 รร.ชุมชนบ้านตาหลังใน รร.บ้านวังบูรพา

ติดต่อเรา