การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสระแก้ว

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมรนโยบายให้นักเรียน นิสิต  สถานศึกษา  นักศึกษได้เรียนธรรมศึกษา  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากอบายมุข สิ่งเสพติด  สิ่งผิดกฎหมาย เป็นพลเมืองดี มีความรู้คู่คุณธรรม    จึงให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  เพื่อให้การดำเนินงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุตามวัตถุประสงค์  สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับสถานศึกษา  112233

ติดต่อเรา