ขอเลื่อนการประชุม “งานมหกรรมวิชาการ วัฒนธรรมสู่อาเซียน”

(อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 04153/ว2420 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558) ตามที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ได้เชิญ

ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ขอเลื่อนเป็น

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ห้องรสสุคนธ์)

ติดต่อเรา