ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียนในการจัดทำสนามเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ BBL

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียน
ในการจัดทำสนามเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ BBL
วันที่ 14 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558BBL2 BBL3 BBL4 BBL5 BBL7 BBL6 BBL8 BBL9 BBL10 BBL1 BBL11

ติดต่อ สพป.สก.1