แจ้งการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว2508 ลง 13 ก.ค.2558  ให้โรงเรียนส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ E-Mail: [email protected]  หรือที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 ภายในวันที่ 1 ส.ค.2558   คู่มือตามที่แนบ

supperbudda mgr.

ติดต่อเรา