ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

ณ  โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

วันที่ 10  กรกฎาคม  2558

          คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายจีรศักดิ์ จะยันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)  ในการศึกษาดูงานการทำงานของโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)  ในการนี้ นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ  คณะครู  ขอขอบพระคุณ  นายจีรศักดิ์  จะยันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)  และคณะครูโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) เป็นอย่างสูง

IMG_6364 IMG_6370 IMG_6463 IMG_6466 IMG_6488 IMG_6491 IMG_6504 IMG_6508 IMG_6515 IMG_6538 IMG_6563 IMG_6586 IMG_6604 IMG_6609 IMG_6615 IMG_6628 IMG_6634 IMG_6643 IMG_6653 IMG_6663   IMG_6750 IMG_6758

IMG_6715

IMG_6739

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

ติดต่อ สพป.สก.1