รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา1/2558(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ด้วยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เปิดระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 11 – 15  ก.ค. 58  ดังนั้นถ้าโรงเรียนใดยังปรับปรุงข้อมูลไม่เสร็จให้รีบดำเนินการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ http://106.0.176.62/specialbasic/  ตามวันและเวลาดังกล่าว

ติดต่อ สพป.สก.1