ปรับปรุงอาคารสถานที่

นายบุญส่ง  แสงเทพ

ผู้อำนายการ ร.ร.บ้านลุงพลู

ได้ดำเนินการต่อเติมเทพื้นคอนกรีตทางเดิน  รอบอาคารเรียน

และสร้างหลังคาทางดินไปห้องสุขา 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

********

1

2

3

4

5

6

7

😯 😯  😯

ติดต่อ สพป.สก.1