การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2558

ตามที่ สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดำเนินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล  ปีงบประมาณ 2558 สพฐ.จึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และกิจกรรมมีงานทำระหว่างเรียน (งบดำเนินงาน) ให้กับโรงเรียนบ้านแสงจันทร์  โรงเรียนบ้านหินกอง และโรงเรียนบ้านชุมทอง ให้โรงเรียนจัดซื้อสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวตามความเหมาะสม  โดยให้โรงเรียนดำเนินการและจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงินสพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 10  สิงหาคม  2558  (ดังแนบ) 123

ติดต่อเรา