แจ้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แจ้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่  7-9 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดนครนายก  ตามรายชื่อที่แนบ IMG   ให้ส่งเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

หมายเหตุ   หากเขียนรายงานการเดินทางไปราชการเกินจำนวนที่จัดสรร  ให้ระบุขอรับเพียงและลงชื่อกำกับ                                                                                      แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  3

ติดต่อ สพป.สก.1