การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เปิดรับสมัครการอบรมครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น  ด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่ 1 – 30  พฤศจิกายน 2558 และครูทุกคนสามารถสมัครสมาชิกล่วงหน้าได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่  16  มิถุนายน – 15  สิงหาคม 2558  สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ และครูที่สนใจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สมัครเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง ตามระยะเวลาที่กำหนด  (ดังแนบ) 0000

ติดต่อ สพป.สก.1