การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) สำหรับสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

ตามที่  สพฐ. โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย  กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ  ระหว่างวันที่ 2-5  สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์  ถนนราชวิถี  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ  สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดที่เป็นสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ที่สนใจเข้ารับการอบรม   (รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วย) 0000000000000

ติดต่อ สพป.สก.1