ตรวจสุขภาพนักเรียน 2558

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคลองน้ำใสมาดูแลตรวจสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและการป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

page1

page2

page3

page4

page5

 

ติดต่อ สพป.สก.1