โครงการคัดเลือก ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะดำเนินโครงการคัดเลือก ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลในการประชุมใหญ่ ของสมาคมฯ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ นี้ ในการนี้จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก ร่วมสมัครโดยดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.Thaiguidance.net ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา