การจัดการเรื่องร้องเรียน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การจัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๖๔๖ หมวด ๗ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน (มาตรา ๓๗ – ๔๔ ) และตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน (เอกสารตามที่แนบมานี้)

Image (130) Image (131) Image (132)

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา