ขอเชิญประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จะจัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการคิดเชิงระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล โดยจะแบ่งการแข่งขันเป็น ๖ ระดับ ตั้งแต่ชั้น ป. ๑ – ๖ ผลงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่และส่งภาพเข้าประกวดในงานประกวดภาพวาดเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ส่วนภาพที่ไม่ได้รับรางวัลจะได้เฉพาะเกียรติบัตร ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เลขที่ ๕ หมู่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โดยส่งผลงานด้วยตัวเองภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สอบถามโทร ๐๒ – ๕๗๗๕๔๕๕ และ ๐๒ – ๕๗๗๕๔๕๖ – ๙ ต่อ ๓๐๒ และ ๓๐๕

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา