การประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานคณะวิจัย ๑ โรงเรียน ๑ ครู ๑ นวัตกรรม นำสู่คุณภาพผู้เรียน

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานการจัดทำเอกสารประกอบการสอนและหนังสืออ่านเพิ่มเติมรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ของคณะวิจัย ๑ โรงเรียน ๑ ครู ๑ นวัตกรรม นำสู่คุณภาพผู้เรียน จึงให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งคณะวิจัย ๑ โรงเรียน ๑ ครู ๑ นวัตกรรม นำสู่คุณภาพผู้เรียน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานและเติมเต็มต่อยอดพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวspss spss1 spss2

ติดต่อเรา