ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ได้รับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2555

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว1579 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดดังแนบ

หนังสือแจ้ง+หน้าคำสั่ง

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง

ติดต่อ สพป.สก.1