ด่วนที่สุด ! การสำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปี 2557

Eng teacher name
ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งสำรวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูที่ประสงค์จะทดสอบทักษะภาษาอังกษ ปี 2557 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 1461 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นั้น สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัดจัดส่งแบบสำรวจภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เนื่องจาก สพฐ. ต้องการข้อมูลสำหรับการดำเนินการจัดสอบและการพัฒนาบุคลากรในสังกัด สำหรับโรงเรียนที่จัดส่งรายชือแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งแก้ไขหากมีข้อผิดพลาด ที่กลุ่มนติเทศฯ โทร 037- 425466