ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน

การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน

โดย  

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังน้ำเย็น

ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558

IMG_6215 IMG_6219 IMG_6220 IMG_6231 IMG_6233 IMG_6236 IMG_6249 IMG_6251 IMG_6253 IMG_6265 IMG_6272 IMG_6274 IMG_6278 IMG_6280 IMG_6285 IMG_6290 IMG_6294 IMG_6333 IMG_6338 IMG_6349

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช้วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1