การจัดสรรกองทุนเพื่ออาหารกลางวัน

ตามที่ สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณจากดอกผลกองทุนเพื่ออาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน โดยโอนเงินงบประมาณให้กับโรงเรียนโดยตรง

และโรงเรียนได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แล้ว นั้น

ขอเรียนว่ามีโรงเรียนบางแห่งออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง จะต้องมีการแก้ไข จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่มีชื่อต่อไปนี้

ติดต่อที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่่อนำใบเสร็จรับเงินไปแก้ไข หรือให้เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนมาแก้ไขด้วยตนเอง

1.บ้านหนองไทร 2. บ้านเนินผาสุก 3.บ้านหนองแก 4.บ้านบึงพระราม 5.บ้านซับสิงโต 6.บ้านเนินผาสุก 7.บ้านคลองอุดม

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา