กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดส่งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จึงแจ้งให้โรงเรียนทราบO-NET O-NET1 O-NET2

ติดต่อ สพป.สก.1