โตชิบาประสงค์แจกอุปกรณ์การศึกษา

บริษัท โตชิบา ประเทศไทย มีนโยบายสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียน (เครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์ ๑ เครื่อง) ให้กับโรงเรียนที่มีโครงการพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนด้วยการปลูกต้นไม้อย่างน้อย ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ โรงเรียนที่มีความสนใจให้ติดตมารายละเอียดได้ที่ www.toshiba.co.th ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

 

ติดต่อ สพป.สก.1