ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (ครั้งที่ ๑ ) ณ อาคารศาสตราตารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ และตึกศูนย์วิจัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ บาท สนใจติดต่อ  ๐๘๑ – ๕๗๑๖๒๕๒

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1