ปฐมนิเทศและรับสื่อโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2558 (รอบ 2)

ด้วยโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ได้จัดงานปฐมนิเทศโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมกับรับสื่อโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน หรือคุณครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเข้าร่วมงานปฐมนิเทศดังกล่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย IMG_0009

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รับสื่อโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

1. บ้านคลองเจริญ

2.บ้านคลองหาด

3.บ้านซับถาวร

4.บ้านนาดี

5.สามัคคีราษฎร์บำรุง

6.บ้านคลองคันฉอ

7.บ้านคลองน้ำใส

8.บ้านมหาเจริญ

9.บ้านวังบูรพา

10.บ้านคลองยายอินทร์

 

ติดต่อเรา