ด่วนที่สุด รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของโรงเรียน

สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อค้างชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระหนี้ดังกล่าว โดยให้จัดส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค้างชำระมาที่ สพป. หากโรงเรียนได้ชำระหนี้ดังกล่าวแล้วให้จัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินมาที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 หากโรงเรียนใดไม่ชำระหนี้ค่าไฟฟ้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร สพฐ.จะตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปsataranoo

ติดต่อ สพป.สก.1