ประชุมเตรียมการจัดงานวิชาการสำหรับผู้เรียนในศตวรรษ ที่ ๒๑

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวิชาการสำหรับผู้เรียนในศตวรรษ ที่  ๒๑ เพื่อสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีข้าราชการในสังกัด ผู้บริหารโรงเรียน ประธานเครือข่าย/ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

IMG_9139 IMG_9140 IMG_9141 IMG_9142 IMG_9143 IMG_9144 IMG_9145 IMG_9146 IMG_9147 IMG_9148 IMG_9149

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา