พิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

พิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

วันที่ 1 กรกฎาคม  2558

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปรือ

IMG_6068 IMG_6069 IMG_6074 IMG_6095 IMG_6104 IMG_6106

บำเพ็ญประโยชน์

IMG_6113 IMG_6124 IMG_6130 IMG_6132 IMG_6133 IMG_6141

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1