โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เพื่อรับฟังนโยบายจากท่าน ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

ติดต่อเรา