พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ – เนตรนารี สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ จึงได้ยึดถือวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

IMG_8971 IMG_8974 IMG_8977 IMG_8985 IMG_8999 IMG_9060

IMG_9009 IMG_9083IMG_9068 IMG_9073 IMG_9077 IMG_9093 IMG_9102 IMG_9105 IMG_9107 IMG_9109 IMG_9112 IMG_9115 IMG_9118 IMG_9122

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา