ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาพระหลวงปู่ประไพ อคธมฺโม (รุ่นมหาเศรษฐี 89)

สพม. เขต 22  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนเช่าบูชา

พระหลวงปู่ประไพ  อคธมฺโม (รุ่นมหาเศรษฐี 89) ดังนี้

1. ชุดเนื้อทองคำ                                  ราคาบูชา      39,000    บาท/ชุด

2. ชุดเนื้อเงิน                                        ราคาบูชา       4,900     บาท/ชุด

3. เนื้อเงิน                                             ราคาบูชา       2,000     บาท/องค์

4. เนื้อนวโลหะแก่เงินแก่ทอง              ราคาบูชา       1,000      บาท/องค์

5. เนื้ออาปาก้า                                      ราคาบูชา          500      บาท/องค์

6. เนื้อนวโลหะ                                      ราคาบูชา          500      บาท/องค์

7. เนื้อทองแดงชมพู                              ราคาบูชา          300      บาท/องค์

8. เนื้อทองเหลืองฝาบาตร                    ราคาบูชา          300      บาท/องค์

หากมีความประสงค์สามารถเช่าบูชาได้โดยตรงที่ สพม. เขต 22  (กลุ่มอำนวยการ)

หรือสอบถามได้ที่หมายเลข โทร. 042-513973 , 086-2252185  นางสุฤมล  พลซา ,

037-3202638  นางจีรวัฒน์  วงศ์คำสี  , 091-8628727  นายชัยกัมพล  มะโนชาติ

ติดต่อ สพป.สก.1