ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกพ่อตัวอย่างจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกพ่อตัวอย่างจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘ โดยจะคัดเลือกอำเภอละ ๑ ท่าน เป็นพ่อตัวอย่างของจังหวัดและคัดเลือกเพื่อเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ต่อไป ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจังหวัดสระแก้ว โทร ๐๓๗-๔๒๕ ๑๒๕  ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1