ขอเชิญเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่  http://teacherpd.ipst.ac.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1