แจ้งประกาศเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุน

จังหวัดสระแก้ว โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้แจ้งประกาศเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ผู้ที่สนใจข้อมูลด้านการลงทุนสามารถสอบถามและติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๑๒๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา