ขอเชิญประชุมการจัดมหกรรมวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียน

ขอเชิญประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่ายและคณะกรรมการ  ประชุมวางแผนการจัดมหกรรมวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  รายละเอียดผู้เข้าประชุมดังเอกสารแนบ

ติดต่อ สพป.สก.1