วันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งตรงกันวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี

0102 05 04 030608070910

ติดต่อ สพป.สก.1