การตรวจคัดกรองรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการอื่น

ขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียน ดังต่อไปนี้ พานักเรียนไปรับการตรวจคัดกรองรักษาผ่าตัด

ในวันจันทร์ที่ 19 พ.ค.57   ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

รายงานตัว เวลา 08.00 น.

1.เด็กชายเดชาพล ละครชัน โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

2.เด็กหญิงปัทมาภรณ์ คำภาบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

3.เด็กหญิงดวงฤดี สุขต่าย โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

4.เด็กชายวิทวัช เชิดสูงเนิน โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

5.เด็กหญิงดุจเดือน สมประสงค์ โรงเรียนบ้านท่ากะบาก

6.เด็กชายหาญณรงค์ เชื้องปรุง โรงเรียนบ้านคลองเจริญ

7.เด็กชายจีรวัฒน์ พลเสน โรงเรียนบ้านคลองหาด

8.เด็กหญิงอารีญา อินาลา โรงเรียนซับเกษมชุมทอง

9.เด็กชายพงศกร วิชัย โรงเรียนบ้านวังปื่น

ติดต่อเรา